SFA trăn trở về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Công ty cam kết đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất cho dữ liệu cá nhân của người dùng phù hợp với các quy định của châu Âu và Pháp áp dụng cho lĩnh vực bảo vệ thông tin cá nhân.

Liên quan dến việc bảo mật thông tin cá nhân, bạn có thể truy cập website của Ủy ban công nghệ thông tin và tự do www.cnil.fr.

 

Bạn có thể quản lý các tùy chọn cookies của mình mọi lúc trên trang này : Quản lý các tùy chọn của tôi

 

1.  DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1.1. Chịu trách nhiệm thu thập và xử lý dữ liệu :

Dữ liệu đến từ trang web www.sfa.fr sẽ được thu thập và xử lý bởi SFA – công ty chịu trách nhiệm cho quá trình xử lý thông tin.

 • Địa chỉ : 41 đại lộ Bosquet 75007 Paris.
 • Tiêu chuẩn : 01 44 82 39 00
 • Dịch vụ khách hàng : 01 44 82 25 55

1.2. Mục đích của việc xử lý dữ liệu :

 • Các dữ liệu được xứ lý bởi SFA nhằm mục đích :Nhận diện khách hàng và thực hiện các thống kê về hiệu quả hoạt động của trang web ; 
 •  Xử lý đơn hàng và duy trì liên hệ với khách hàng, nhất là trong trường hợp quản lý các khiếu nại ; 
 •  Thanh toán đơn hàng online ; 
 •  Thực hiện các cuộc điều tra khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng ;
 •  Bảo mật trang web và giải quyết các vấn đề khác nhau ; 
 •  Gửi newsletters/ thư giới thiệu thông tin. Ở đây cần lưu ý rằng người dùng sẽ được thông báo vào mỗi lần gửi thư các thủ tục cần theo dõi để bản thân họ có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích thương mại vào mọi lúc.

Dữ liệu được thu thập bởi SFA sẽ không được dùng để phát triển hình ảnh doanh nghiệp cũng như đưa ra các quyết định tự động dựa theo đó.

1.3. Dữ liệu cá nhân được thu thập : 

Dữ liệu cá nhân bao gồm : Họ, tên, địa chỉ, email, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ IP, dữ liệu kết nối và điều hướng, lịch sử mua hàng, sản phẩm mua, sự cố giao hàng, khiếu nại.

Một số dữ liệu được thu thập tự động thông qua các thao tác của người dùng trên trang web. Dữ liệu được thu thập bởi SFA trên trang web www.sfa.fr được dùng với mục đích cung cấp dịch vụ tối ưu cho khách hàng.

1.4. Bảo vệ dữ liệu cá nhân :

Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được lưu giữ chừng nào không có yêu cầu hủy bỏ bởi người có nhu cầu trong suốt quá trình diễn ra hợp đồng thương mại phù hợp với các quy định về bảo vệ dữ liệu chung. Đồng thời, những dữ liệu từ một khách hàng tiềm năng sẽ được lưu trữ trong vào 3 năm. Việc gia hạn quá trình lưu trữ chỉ có thể thực hiện nếu có sự đồng ý của cá nhân được nhắc đến ở trên. Nhìn chung, dữ liệu sẽ được lưu trữ trong thời hạn phù hợp với các quy định pháp lý, thuế và kế toán, lấy ngày yêu cầu xóa dữ liệu của bên liên quan làm tham chiếu.

Các dữ liệu được thu thập bởi SFA là bí mật và chỉ được sử dụng cho quản trị quan hệ thương mại. SFA sẽ không tiết lộ bất kì dữ liệu nào, ngoại trừ trường hợp có nghĩa vụ về mặt pháp lý.

1.5. Quyền lợi :

Tất cả các biểu mẫu trên website www.sfa.fr cần có sự đồng ý của người sử dụng để có thể thu thập các dữ liệu cá nhân của họ.

Người sử dụng, với tư cách là bên có nhu cầu, có quyền với các hoạt động sau :

Quyền truy cập

Tất cả người dùng có quyền truy cập vào các dữ liệu cá nhân của họ. Mọi người có quyền nhận được xác nhận từ SFA rằng dữ liệu cá nhân của họ có được xử lý hay không, và khi các dữ liệu các nhân của họ được khai thác, người dùng có thể tiếp cận vào các dữ liệu cá nhân và được quyền biết các thông tin sau :

 • Mục đích của việc sử dụng dữ liệu ;
 •  Các danh mục dữ liệu cá nhân có liên quan ; 
 •  Các dữ liệu cá nhân sẽ được chuyển cho ai, đặc biệt là có được tiết lộ cho các cá nhân, tổ chức thành lập tại các nước thứ ba hoặc các tổ chức quốc tế hay không ; 
 •  Nếu được cho phép, sẽ có thời hạn cụ thể cho việc lưu trữ dữ liệu cá nhân, ngược lại nếu không, sẽ có các tiêu chí nhất định được đưa ra cho việc lưu trữ dữ liệu. 
 •  Có các cơ chế luật yêu cầu cá nhân/ cơ quan có trách nhiệm xử lý điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu cá nhân, hoặc quy định hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan đến cá nhân được đề cập, hay quyền phản đổi việc sử dụng dữ liệu cá nhân; 
 •  Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát ;
 •  Khi dữ liệu cá nhân cá nhân không được thu thập từ chính cá nhân có liên quan, tất cả các thông tin có sẵn từ nguồn của họ ; 
 •  Sẽ có cơ chế quyết định tự động, bao gồm việc lập hồ sơ theo điều 22, trang 1 và 4 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, và, ít nhất trong những trường hợp tương tự, cũng sẽ có các thông tin hữu ích liên quan tới logic cơ bản, cũng như tầm quan trọng và hậu quả được dự báo trước về việc xử lý dữ liệu của cá nhân.

Quyền điều chỉnh

Tất cả các cá nhân có quyền yêu cầu điều chỉnh từ phía SFA những dữ liệu cá nhân không chính xác. Tính đến những mục đích của việc xử lý dữ liệu, cá nhân có liên quan có quyền yêu cầu bổ sung các dữ liệu cá nhân không đầy đủ, bao gồm việc cung cấp các tuyên bố bổ sung.

Quyền xóa dữ liệu

Tất cả các cá nhân có quyền yêu cầu SFA xóa dữ liệu cá nhân trong thời gian sớm nhất, và yêu cầu người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu xóa các dữ liệu cá nhân sớm nhất, khi một trong các động cơ sau được áp dụng :

 • Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết với mục đích được thu thập và xử lý ; 
 •  Cá nhân có liên quan rút khỏi thỏa thuận đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân, phù hợp với điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, trang 1, điểm a) hoặc điều 9 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, trang 2, điểm a), hay không có cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu ; 
 •  Cá nhân có liên quan phản đối việc sử dụng dữ liệu theo điều 21 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, trang 1, và không căn cứ pháp lý thuyết phục để sử dụng dữ liệu cá nhân, hoặc cá nhân có liên quan phản đối việc sử dụng dữ liệu theo điều 21, đoạn 2 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung ;
 •  Dữ liệu cá nhân bị khai thác bất hợp pháp ;
 •  Dữ liệu cá nhân phải được xóa nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý được quy định bởi luật liên minh hoặc luật của quốc gia thành viên trong đó quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng dữ liệu ; 
 •  Dữ liệu cá nhân đã được thu thập trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi về dịch vụ xã hội thông tin được quy định trong điều 8, khoản 1 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung."

Quyền hạn chế 

Mọi người dùng có quyền yêu cầu SFA hạn chế việc sử dụng dữ liệu cá nhân trong các trường hợp :

  • Trong suốt một quá trình mà ở đó cho phép người chịu trách nhiệm khai thác dữ liệu xác minh tính chính xác của thông tin cá nhân, người dùng có liên quan nhận thấy tính chính xác của thông tin là chưa phù hợp ; 
  •  Việc xử lý dữ liệu là không hợp pháp và cá nhân có liên quan không đồng tình xóa dữ liệu và chỉ yêu cầu hạn chế việc sử dụng chúng ;
  •  Người chịu trách nhiệm về xử lý dữ liệu không cần các thông tin cá nhân trên nữa nhằm phục vụ cho nhu cầu của mình, nhưng những thông tin trên vẫn rất cần thiết đối với người dùng có liên qua khi làm bằng chứng, kiểm tra hoặc bảo vệ các quyền pháp lý ;
  •  Cá nhân có liên quan phản đối việc xử lý dữ liệu theo điều 21, khoản 1 trong suốt quá trình xác minh động cơ của người xử lý dữ liệu có thực sự thích đáng hơn của chủ sở hữu thông tin cá nhân."
  •  

Quyền thu hồi dữ liệu

Các cá nhân có quyền thu hồi dữ liệu cá nhân có liên quan đến bản thân mà họ đã cung cấp cho SFA, trên một phiên bản được cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Họ cũng có quyền chuyển những dữ liệu trên cho đơn vị phụ trách xử lý dữ liệu khác mà không gặp phải phản đối của người phụ trách xử lý dữ liệu trước đó, khi :

 • Việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng thuận theo điều 6, khoản 1, điểm a, hoặc điều 9, khoản 2, điểm a của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, hoặc dựa trên hợp đồng theo điều 6, khoản 1, điều b của quy định nói trên ; 
 •  Việc xử lý dữ liệu được thực hiện thông qua các quy trình tự động."

Quyền phản đối

Tất cả mọi người có quyền phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân bởi SFA bất cứ lúc nào do những lý do liên quan tới tình huống đặc thù của họ, bao gồm cả việc lập hồ sơ dựa trên các thông tin trên. Người dùng có quyền rút khỏi thỏa thuận bất cứ lúc nào.

Bản có thể thực hiện quyền của mình mọi lúc bằng việc liên hệ với chúng tôi qua :

 • Thư : 41 đại lộ Bosquet 75007, Paris
 •  Số Hotline dịch vụ khách hàng : 01 44 82 25 55 
 •  Nhắn tin với chúng tôi tại phần « liên hệ » của trang web"

Để thực hiện quyền một cách hiệu quả, bạn phải gửi kèm yêu cầu của mình cùng một bản photo giấy tờ chứng minh danh tính của bạn (chứng minh thư, hộ chiếu ...)

2. CHÍNH SÁCH COOKIES

Khi truy cập trang web www.vietnam-sfa.com, các cookies được thiết lập tự động trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng của bạn. 

  Chúng tôi sử dụng các cookie nhằm cho phép bạn tự xác minh bản thân và truy cập vào tài khoản của bạn, quản lý giỏ hàng của bạn và thu thập dữ liệu phân tích với sự hỗ trợ của công cụ Google Analytics."

2.1. Định nghĩa

Cookie là một đoạn văn bản ngắn (còn gọi là “code”) được thiết lập trên máy tính của bạn khi bạn truy cập vào một trang web hoặc quảng cáo. Cookies là những thông tin được đặt trong thiết bị đầu ra của người dùng Internet thông qua server của trang web được truy cập. Chúng được trang web sử dụng nhằm gửi các thông tin đến trình duyệt của người sử dụng Internet và cho phép trình duyệt gửi lại những thông tin cho trang web ban đầu (ví dụ mã định danh phiên hoặc lựa chọn ngôn ngữ).

Chỉ người phát ra cookie mới có thể đọc và điều chỉnh các thông tin được chứa trong các mã cookie đó.

Có nhiều loại cookie :

 • Cookie theo phiên sẽ biến mất ngay khi bạn rời khỏi trang web ; 
 •  Cookie liên tục vẫn sẽ còn trên máy của bạn cho đến khi hiệu lực sử dụng hoặc cho tới khi bạn xóa chúng bằng cách sử dụng các tính năng của trình duyệt.

Bạn sẽ được thông báo khi truy cập trang web, rằng các cookie sẽ được thiết lập trên thiết bị của bạn.

2.2. Mục đích của việc sử dụng cookie

Certains des cookies utilisés par SFA Một số cookie được sử dụng bởi SFA với mục đích duy nhất là cho phép hoặc tạo điều kiện cho các trao đổi điện tử (phát hiện lỗi kết nối, xác minh điểm truy cập...).

Một số khách thực sự cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ trao đổi online về đơn hàng của bạn (giỏ hàng, tùy chọn hiển thị màn hình...).

Một số khác cũng được sử dụng với mục đích :

 • Phân tích lượng truy cập vào trang web, nhằm cái thiện trải nghiệm duyệt web ; 
 •  Cải thiện mức độ liên quan của các quảng cáo được phát trên trang web ; 
 •  Đem lại cho website một giao diện thân thiện và có tính tương tác.

Các cookie được sử dụng trên trang web này không nhằm mục đích kết nối với dữ liệu cá nhân người dùng, các cookie được liên kết với một hồ sơ ẩn danh.

Chúng tôi sử dụng tổng cộng 3 loại cookie :

 • Cookie của CMS – cookie chính dùng cho trang web,
 • cookie phân tích và cookie của bên thứ ba từ các mạng quảng cáo

2.3. Các kênh phát hành khác nhau 

Cookie của SFA

Là loại cookie được thiết lập khi truy cập vào website www.sfa.fr trên thiết bị của bạn với nhu cầu điều hướng và tối ưu hóa dịch vụ trên web. 

Cookie của bên thứ 3

Là loại cookie được đặt bởi các công ty thứ 3 khi dùng trình duyệt trên trang web của chúng tôi (ví dụ các đại lý quảng cáo :  Google hoặc Youtube) nhằm đề xuất cho bạn các

2.4. Sự đồng thuận

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi lần đầu, bạn sẽ được đề xuất chấp nhận hoặc từ chối sử dụng một số cookies.

Nếu bạn không muốn thiết lập hoặc nhìn thấy cookie trên thiết bị đầu ra, một cookie từ chối sẽ được đặt trên thiết bị của bạn, để SFA ghi lại thông tin về việc bạn đã từ chối sử dụng cookie. Nếu bạn hủy cookie từ chối, nó sẽ không thể xác minh bạn nữa vì bạn đã vô hiệu hóa cookie.

Tương tự khi bạn chấp nhận sử dụng cookie, một cookie chấp thuận sẽ được thiết lập. 

Cookie chấp thuận hoặc từ chối đều được lưu trên thiết bị của bạn. Bạn có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào bằng việc vào mục “Quản lý cookie” dưới đây. 

2.5. Quản lý cookie

Bạn đặt ra nhiều lựa chọn để hủy và quản lý cookie và các trình theo dõi khác. 

Cài đặt trình duyệt

Nếu đa phần các trình duyệt được cài đặt mặc định và chấp nhận việc thiết lập cookie, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn chấp nhận tất cả cookie, loại bỏ một cách có hệ thống toàn bộ cookie hoặc thậm chí lựa chọn cookie mà bạn chấp nhận tùy theo nhu cầu. Bạn cũng có thể loại bỏ thường xuyên các cookie trên thiết bị thông qua trình duyệt. 

Tuy nhiên, đừng quên cấu hình toàn bộ trình duyệt của các thiết bị khác nhau (máy tính bảng, smartphone, máy tính...). 

Nhằm quản lý cookie và lựa chọn của bạn, cấu hình từng trình duyệt cũng có sự khác nhau. Nó được mô tả trong bảng hưỡng dẫn trình duyệt, cho phép bạn biết cách điều chỉnh nhu cầu đối với việc áp dụng cookie. Ví dụ : 

Bạn có thể lựa chọn hủy kích hoạt cookie bất cứ lúc nào. Trình duyệt của bạn có thể được cài đặt nhằm cảnh báo cho bạn các cookie đã được đặt trên máy tính và yêu cầu bạn chấp nhận hoặc không các cookie này. Bạn cũng có thể chấp nhận hoặc từ chối các cookie tùy trường hợp hoặc từ chối có hệ thống một lần duy nhất. 

Chúng tôi đề xuất bạn những đường liên kết dưới đây, cho phép bạn tìm thấy các thông tin về cách cấu hình các tùy chọn của bạn và quản lý cookie. 

Chúng tôi cũng nhấn mạnh với bạn rằng qua việc cài đặt trình duyệt của bạn nhằm từ chối cookie, bạn sẽ không thể tiếp cận một số chức năng, trang web. Về điều này, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Bạn có thể lựa chọn vô hiệu hóa một số cookie của bên thứ 3 bằng cách truy cập trực tiếp vào trang của nhà phát hành. Vì vậy :

Nền tảng đối lập

Nhiều nền tảng dành cho chuyên gia về quảng cáo cũng cấp cho bạn khả năng từ chối hoặc chấp nhận cookie được sử dụng bởi các doanh nghiệp thành viên của họ. Cơ chế tập trung hóa này không chặn việc hiển thị quảng cáo mà chỉ ngăn việc cài đặt cookie cho phép điều chỉnh quảng cáo theo sở thích của bạn.

Bạn có thể truy cập vào trang web www.youronlinechoices.com để ngăn việc thiết lập cookie trên website của bạn. Trang web này được tin dùng bởi các chuyên gia quảng cáo kĩ thuật số thuộc Hiệp hội Quảng cáo kĩ thuật số châu Âu và được quản lý tại Pháp bởi văn phòng Quảng cáo tương tác Pháp.

Bạn cũng có thể biết được các công ty đã đăng kí trên nền tảng này và biết được ai sẽ cho phép bạn từ chối hoặc chấp nhận các cookie sử dụng bởi doanh nghiệp để điều chỉnh quảng cáo có thể hiển thị trên thiết bị của bạn : https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

Nền tảng này được chia sẻ bởi các chuyên gia về quảng cáo online và bao gồm một giao diện tập trung hóa, mà ở đó cho phép ạn lý giải lý do từ chối hoặc chấp nhận cookie nhằm điều hướng chúng theo hướng của các quảng cáo có thể được hiển thị.

2.6. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nếu sử dụng các cookie như mô tả trên đây, SFA có thể xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là người kiểm soát dữ liệu.

Các dữ liệu được thu thập là cần thiết để đạt được các mục tiêu đặt ra của mỗi cookie. Chúng chỉ được dùng cho các dịch vụ được ủy quyền của SFA và/ hoặc các doanh nghiệp thứ ba phát hành cookie.

Các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua cookie sẽ không được lưu trữ lâu hơn cần thiết nhằm đạt được mục đích sử dụng cookie, và không có trường hợp nào bị lưu trữ quá 13 tháng.

Nếu căn cứ theo các quy định của Quy chế bảo vệ dữ liệu chung, các cá nhân có quyền chất vấn, tiếp cận, sửa đổi, yêu cầu xóa, phản đối với động cơ pháp lý thích đáng và thu hồi một phần dữ liệu liên quan đến toàn bộ dữ liệu.

Trong trường hợp có tranh chấp, bạn có thể trình khiếu nại lên Ủy ban quốc gia về công nghệ và tự do thông tin (CNIL) – cơ quan có thẩm quyền phụ trách kiểm soát việc tuân thủ các nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân.

XEM THÊM